Deklaracja członka


Deklaracja członka

Chcesz przystąpić do naszego Stowarzyszenia pobierz deklarację członkowską  link

DEKLARACJA CZŁONKA STOWARZYSZENIA

 

Imię i nazwisko: .............................................................................................

Data i miejsce urodzenia: .................................................................................

Adres zamieszkania: .......................................................................................

Telefon: .....................................................................................................

Ostatnie lub aktualne miejsce pracy: ...................................................................

Wykształcenie (podstawowe, średnie,wyższe): .....................................................

Stopień (tytuł naukowy, zawodowy): .................................................................

Do jakich stowarzyszeń Pan/Pani należał/należy: ...................................................

..............................................................................................................

 

ogłaszam przystąpienie w charakterze członka zwyczajnego do Stowarzyszenia Kultury Fizycznej "Aktywny Tylicz", i proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia zgodnie z Rozdziałem 3, paragraf 12, ust. 2 Statutu.

Oświadczam, że znane mi są postanowienia Statutu i zobowiązuję się do ich przestrzegania oraz opłacania składek członkowskich.

 

...................................                                       ....................................

 

(miejscowość, dnia)                                                   (czytelny podpis)


Polecamy zobacz:


Warto zobaczyć


Kontakt Aktywny

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
" AKTYWNY TYLICZ "

Konfederatów Barskich 15/5
33-383 Tylicz
Tel: 605 313 024

DOPISZ SIĘ DO NASZEJ BAZY

i na bieżąco będziemy Cię informować o nowych projektach Stowarzyszenia Aktywny Tylicz.